Search

Trang chủ > Tin tức > Nội dung
Sự khác biệt giữa khí bơm và máy bơm khác
Aug 29, 2018

1. không khí chặt chẽ: nghiêm ngặt Máy chặt chẽ phát hiện được thực hiện từ các đầu vào cho các cửa hàng, với không có rò rỉ máy.2. lớn chảy: từ cách 0.3 m3 /min đến 90 m3 /min.3. lâu đời: đường dẫn khí nghiêm được tách ra từ các mạch, không sẽ ảnh hưởng đến đời sống điện do nội dung độ ẩm cao của khí.4. tốt bảo trì: bạn có thể sửa chữa của mình với công cụ đơn giản và phụ kiện.6. dòng chảy áp lực có thể được điều chỉnh cho khí đốt và khí sinh học trong một phạm vi nhất định.


Các tin liên quan